E-MAIL PRO ZÁJEMCE :: E-MAIL FOR APPLICANT

13.11.2014 20:09

DOBRÝ DEN,

dne 7.11.2014 byl spuštěn projekt "TRAWA" znamenající zkratku "Technology and Research Advance in Weed Application". Je to tedy mladý projekt, vznikající. Tento projekt nemá zatím komerční bázi (firma, o.s. td.). Děkuji, že jste projevili zájem o tento projekt a o více informací a zapsali jste se do kontaktního listu. Podrobné informace naleznete na www.trawa1.webnode.cz nebo se můžete ptát osobně zakladatele a autora na emailu tomas.ruzovic@gmail.com .

CHCETE VÍC ?

Chcete-li dostávat nové informace projektu, prosím zaregistrujte se v záložce REGISTRACE (https://trawa1.webnode.cz/registrace/). Registrace je zdarma, je nezávazná. Registrace je forma oficiálního zařazení Vašeho emailu do našeho seznamu registrovaných členů. Vzniká tak seznam rodinných členů projektu TRAWA.

CO VÁM PŘINESE REGISTRACE ZDARMA?

- Získáte zdarma novinky o vývoji projektu.

- Získáte zdarma výhodné nabídky spolupráce na různých projektech dle vašich možností.

- Získáte zdarma nabídky aktivit (případné práce).

- Získáte zdarma příležitost komunikovat s odborníky za obírající se konopím a životním prostředím a
dalšími obory a problematikou, která je součástí vize projektu.

- Získáte možnost seberealizaci dle vašich možností a přání.

- Získáte zdarma příležitosti,přátelství a další.

CO JE POTŘEBA K REGISTRACI ZDARMA?

- Nutná je registrace, s platným emailem a jménem.

- Budeme očekávat Vaší skutečnou aktivitu dle vašich možností.

- Nyní upřednostňujeme individuální komunikaci (alespoň telefonické ověření o Vaší existenci), po nějaké
době můžeme preferovat i multimediální skupinovou komunikaci (webináře atd.) přes internet.

- Vyžadujeme minimálně jednou ročně osobní setkání (Cannafest aj. akce).

- Uvítáme Vaší podporu (dle vašich možností aktivitu, materiální nebo finanční).

Vše bude individuálně konzultováno. Jsme mladí a je třeba tvořit tým, rodinu, která bude harmonicky spolupracovat, rozrůstat se a rozvíjet  skutečně realizovat dílčí cíle.

SPONZORSKÉ ČLENSTVÍ

Pro ty, kteří se chtějí stát sponzory projektu a to malými, středními a velkým, připravujeme
platformu sponzorského členství. 

Jaké jsou výhody sponzorského členství?

- Možnost nahlédnutí do databáze statistických výzkumů a jejích plánování.

- Propagace sponzorů na prezentovaných materiálech.

- Preference spolupráce v kooperaci s průmyslem a odbornými institucemi

- Zahrnutí jejich potřeb do marketingové kampaně a průzkumu

- A další dle možností, dle potřeb a možností.

JAK SE STÁT SPONZOREM PROJKETU "TRAWA"?

- Kontaktovat zakladatele projektu "TRAWA" na email tomas.ruzovic@gmail.cz

- Domluvit si osobní schůzku a vyjednat podmínky.

- Sponzorství se eviduje a vzniká minimálně na jeden měsíc a to až po uzavření dohody.

- Předpoklady na požadavky :

o   Malý sponzor       (finanční vložné 500 - 1000 Kč/měsíčně), dohoda.

o   Střední sponzor (finanční vložné 1000 - 10 000 Kč/měsíčně), dohoda.

o   Velký sponzor      (finanční vložné nad 10 000 Kč/měsíčně), dohoda.

KDE PŮJDOU VAŠE FINANCE?

Chceme mít transparentní účetnictví! Finance půjdou na propagační materiály, administraci webu, cestovní
náklady (nutné pro rozvoj kontaktů!), přípravu environmentálních akcí pro děti,
školy, instituce a veřejnost, zaměřené na konopí a životní prostředí, investice
do výzkumných projektů (pronájmy, spotřební zboží, nákup laboratorního a jiného
zařízení, náklady na tvorbu projektu a zabezpečení, platy). Vše bude předem
řízené a projednáváno jak se sponzory, tak i s ekonomickým a marketingovým
oddělením, vznikne-li.

Děkujeme za Váš čas
a přízeň. Nyní se můžete rozhodnout, jestli se přidáte, jsme na začátku. Děkujeme


Zakladatel projektu


Ing. Tomáš Ružovič,


Mníšek pod Brdy,13.11.2014

HELLO,
On November 7, 2014 was the launch of the project "TRAWA" acronym meaning "Technology and Research Advance in Application Weed". This is a young project emerging. This project is not a commercial basis (company, etc.) yet. Thank you for your interest in this project and more information. Thank you have registered in the contact list. Detailed information can be found on www.trawa1.webnode.cz or you can ask personally founder and author on email tomas.ruzovic@gmail.com.

DO YOU WANT TO KNOW MORE?
You want to receive new information project? Please register tab REGISTRATION (https://trawa1.webnode.cz/registrace/). Registration is free, is not binding.Registration, It is a form of official classification of your email to our list of registered members. This creates a list of family members of the project TRAWA.

WHAT YOU BRING FREE REGISTRATION?
- You will get free updates on the development of the project.
- You get free bargains cooperation on various projects according to your choice.
- Get free offers on activities (employment).
- You get a free opportunity to communicate with experts studying cannabis and the environment, and other    disciplines and the problems, which is part of the vision of the project.
- You get the opportunity to self-realization according to your wishes and possibilities.
- You get free opportunities, friendships and more.

WHAT YOU NEED TO REGISTER FREE?
- It needs to registration with a valid email and name.
- We will expect your real activity according to your choice.
- Now we prefer individual communication by email and phone verification of your presence and knowledge of

  The Project TRAWA. After some time, we prefer and multimedia group communication (web-skype meeting, etc.) by the internet, maybe.
- We require a minimum of once a year personal meetings (Cannafest or others. Events).
- We would welcome your support (according to your options activity, material financial).
Everything will be individually consulted. We are young and need to create team, a family that will harmoniously work together to grow and develop truly realize the sub-goals.

MEMBERSHIP FOR SPONSORS
For those who want to become sponsors of the project and to small, medium and large, we are preparing a platform sponsorship membership.

What are the benefits of sponsorship membership?
- Insight into the database of statistical research and planning.
- Promotion of sponsors in the presented materials.
- Preference cooperation in cooperation with industry and professional institutions
- Inclusion their needs into marketing campaigns and research
- A more according to your choices, according to the needs and possibilities.

HOW TO BECOME A SPONSOR OF THE PROJECT "TRAWA"?
- Contact the founder of the "TRAWA" on email tomas.ruzovic@gmail.cz
- Arrange a personal meeting and negotiate terms.
- Sponsorship is recorded. Sponsorship arises at least one month after the conclusion and signing an agreement.

Prerequisites and requirements for sponsors:

      Little by sponsor (financial support from 19 to 38 euros per month), with agreement.
the Middle sponsor (financial support from 38 -370 euros per month), with agreement.
the Big sponsor (financial support more than 370  euros per month), with agreement.

WHERE TO GO YOU FINANCE?
We have a transparent accounting! Finance will go on promotional materials, web administration,
travel costs (needed to develop contacts!), Preparation of environmental events for children, schools, and public institutions, focusing on cannabis and the environment, investment in research projects (rentals, consumer goods, purchase of laboratory and other equipment, the cost for project development and security, salaries). Everything will advance and negotiate with sponsors as well as with economic and marketing department, if there is. Thank you for your time and kindness. Now you can decide whether to add, we are at the beginning. Thank you


founder of the project TRAWA


Ing. Tomáš Ružovič,


Mníšek pod Brdy,13.11.2014


Zpět

REGISTRATION  (CZ: Registrace nového uživatele)

NAME and SURNAME (CZ: Jméno)

PASSWORD (CZ: Heslo)

PASSWORD CONFIRMATION (CZ: Potvzení hesla)

Kontakt

TRAWA
Ke škole 1388
Mníšek pod Brdy
25210

+420 734 480 580

Fotografie použita dle Creative Commons A Guy Taking Pictures  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode